oude heideakker

Home

 

Deze website

Sectie Thijsse van de Nederlandse Entomologische Vereniging bevat de volgende rubrieken:

 1. Home: wie zijn wij?
 2. Biografie: wie was Jac Thijsse?
 3. Natuurbeheer: algemene en technisch artikelen; andere media
 4. Relaties: onze kennissen en vrienden
 5. Contact: voor vraag, commentaar of lidmaatschaap
 

De Sectie Thijsse

De sectie Thijsse van de Nederlandse Entomologische Vereniging is opgericht in 2007 met het doel de bij de leden van de NEV aanwezige kennis over insecten beter beschikbaar te maken voor het beheer van (natuur)terreinen, om zo de ecologische kwaliteit van deze terreinen voor insecten te beschermen of te verbeteren. Daarnaast wil de sectie Thijsse een adres zijn voor degenen die op het gebied van bescherming en beheer van insecten waardevolle informatie en inzichten willen doorgeven, of juist vragen hebben over beheer gericht op insecten.

De sectie heeft als belangrijkste doel het ondersteunen van natuurbeheer en natuurbescherming waarbij de entomologie een sterk accent krijgt. Het verzamelen en aanbieden van kennis, het geven van voorlichting en advisering zijn daarbij speerpunten. Daarbij zal zoveel mogelijk worden teruggegrepen op de kennis en ervaring van NEV-leden maar ook samenwerking met andere relevante organisaties kan daarbij een rol spelen. De sectie Thijsse beschouwt de zomerbijeenkomst van de NEV als de gelegenheid bij uitstek om de kennis van de leden beschikbaar te maken voor beheerders.

 

Agenda

Voorjaarsbijeenkomst

donderdag 18 april 2019
Vergadercentrum ANNE, Veemarktplein 41, Utrecht

Algemene Ledenvergadering
Deze bijeenkomst dient elk jaar als Algemene Ledenvergadering (ALV). Op de ALV evalueren we het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het komende jaar. Er zal ten een bestuurswissel plaatsvinden en er zijn weer belangrijke zaken waarvoor het bestuur u nodig heeft. Arjan Stroo (NVWA) zal een interessante lezing verzorgen met de titel ‘Gelukkig Zeer Zeldzaam’ , de bloedrode lijst van onze minst geliefde insecten (en teken).

De vergadering zal om 19:00 uur starten en hiervoor zijn alle leden uitgenodigd. We hopen heel erg op uw komst.

Concept agenda

 1. 1. Opening door de voorzitter om 19.00 uur
 2. 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. 3. Inventarisatie aanwezigen en presentielijst
 4. 4. Notulen ALV 2018
 5. 5. Jaarverslagen - gelegenheid tot het stellen van vragen over de jaarverslagen van de secretaris, bibliothecaris, uitgever, coördinator webzaken en organisatie Zomerbijeenkomsten
 6. 6. Toelichting financiële jaarstukken en begroting door de penningmeester
 7. 7. Kascommissie en décharge penningmeester
 8. 8. Besluiten:
  a. Vaststelling jaarrekening en begroting
  b. Benoeming bestuursleden
  c. Benoeming nieuwe kascommissie
  d. Voorstel Royementen
 9. 9. Afscheid bestuursleden
 10. 10. Jaarrede van de voorzitter
 11. 11. Vaststelling Jaarrede 2019 en Beleidsplan
 12. 12. Lezing Arjan Stroo
 13. 13. Rondvraag
 14. 14. Sluiting van de Lentevergadering om uiterlijk 22.00 uur

Zomerbijeenkomst 2019

NEV Zomerbijeenkomst:, Westerwolde (Groningen)

Aanmelden kan nog tot 15 mei. Zie hier voor meer informatie over ons verblijf en foto´s van de omgeving.


 

Podcasts

Recente podcast door Sectie Thijsse: interview met Ben Brugge van Naturalis over de Zandkuil, tuinwallen en bijen op Texel.  

Entomologische Berichten 74: Successie in een kevergang

Omslag, Entomologische Berichten

Het belang van dode bomen in open milieus wordt vaak onderschat in het beheer van het landschap. Een themanummer van EB over Bijzondere biotopen.

 

Last van Flashbacks?

Op zoek naar meer informatie over insecten en natuurbeheer? Kijk naar onze pagina Flashbacks voor artikelen daarover uit o.a. Entomologische Berichten .

 

Stuifzanden

omslag folder stuifzanden

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling + Beheer Natuurkwaliteit bevordert ontwikkeling en verspreiding van kennis over natuurherstel. Hierbij een prachtige folder over beheer en herstel van stuifzanden. Bekijk de website voor meer OBN rapporten.